Tillgänglighet  

Startsida > GĂ„vor och Testamenten

Information

 Vår nya ansökningsblankett är klar. Kontakta vårt kansli på info@funktionsrattvarmland.se eller ring 054-18 04 65, 8.30 - 12.00 så mailar eller skickar vi ut blanketten. Två ansökningstillfällen per år, 1 mars och 1 september.

 

Information om Gåvor och Testamenten.

Funktionsrätt Värmland har genom året fått flera generösa gåvor och testamenten över vilka vi nu förvaltar och delar ut bidrag. Nedan finns en kort summering av ändamålen för vilka de olika gåvor och testamenten är ämnade för. På ansökningsblanketten går det att kryssa i vilken eller vilka av dessa man söker medel ur.

Gåva till Funktionsrätt Värmland, från Anonym Givare för vård, fostran och utbildning för barn- och ungdom med handikapp samt att i övrigt främja vården av sjuka och handikappade.

Hedvig Frideborg Johansson testamente – att förbättra och underlätta de rörelsehindrades situation, främst de som är bundna till säng eller rullstol.

Vingers testamente – Makarna Jalmar och May Vingers testamente till förmån för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning samt barn och unga med rörelsenedsättning.

Nedanstående är endast sökbara av personer bosatta i Värmland:

Funktionsrätt Värmlands Jubileumsfond (från makarna Elsa och Georg Olsson, m.fl.) – Rehabilitering/rekreation för personer med svåra funktionsnedsättningar, kostnader i samband med ledsagarservice, merkostnader i samband med funktionsrättförenings projekt som avser att förbättra villkoren för medlemmar med funktionsnedsättning. Endast för sökande som är bosatta i Värmlands län.

Gösta Karlssons Minnesgåva – vård och förkovran för handikappade i Grava församling i Värmlands län.

Gåva till Funktionsrätt Värmland från en anonym givare – för att underlätta och hjälpa personer med Läs- och Skrivsvårigheter i Värmland.

Övriga upplysningar:

 • För att ansöka ur de gåvor och testamenten som Funktionsrätt Värmland förfogar över skall särskild ansökningsblankett användas.

 • Utlåtande som styrker funktionsnedsättningen och behovet av de medel som söks skall läggas som bilaga till ansökan. Intyget får inte vara äldre än 12 månader.

 • Ansökningshandlingarna skall vara Funktionsrätt Värmland tillhanda senast 1 mars respektive 1 september till Funktionsrätt Värmlands kansli.

Information om att söka medel från Funktionsrätt Värmlands Gåvor och Testamenten.

 • För att ansöka från våra Gåvor och Testamenten ska särskild ansökningsblankett användas.  kontakta vårt kansli, antingen på e-post: info@funktionsrattvarmland.se eller telefon: 054-180465 för att få blanketten.
 • Ansökningar ska vara Funktionsrätt Värmland tillhanda senast 1 mars respektive 1 september. Vi hanterar ansökningar vid två tillfällen varje år.
 • Till ansökan ska bifogas intyg som styrker funktionsnedsättning/sjukdom. (från sjukvården)
 • Till ansökan ska dessutom bifogas intyg som styrker det medicinska och/eller det sociala/ekonomiska behovet av det man söker för. (detta kan t ex vara från vården, omsorgen, skolan, en diakon)
 • En ansökan ska röra ett område, en sak, en aktivitet. Funktionsrätt Värmland kan inte hantera en lång lista av alternativa behov. (men om man t ex söker för en aktivitet och behöver resan dit så hänger det ihop och kan givetvis ansökas vid samma tillfälle, men inte att man söker det ena eller det andra eller annars det tredje…)
 • GDPR,
  Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning GDPR som lag i Sverige. Funktionsrätt Värmland vill härmed redogöra för hur vi behandlar personuppgifter och hur du ska göra om du är missnöjd med något och vill klaga. De rättsliga grunder vi använder för att behandla personuppgifter är i regel genom samtycke eller efter en intresseavvägning.
  Styrelsen är personuppgiftsansvariga.
   

 • Funktionsrätt Värmland sparar personuppgifter enligt nedanstående:

Årligen kan pengar sökas ur de Gåvor och Testamenten vi administrerar. I de fall den sökande beviljas pengar ur någon av dessa kommer alla uppgifter i ansökan att sparas i 2 år för att finnas tillgängliga vid revisorernas granskning. Utöver det kommer uppgifter om namn, ändamål och beviljad summa att sparas i ytterligare 3 år för att säkerställa att vi inte beviljar pengar för samma ändamål gång på gång. Uppgifter i ekonomisystemet raderas efter 7 år. De ansökningar som avslås destrueras efter att beslut om avslag protokollförts och protokollet justerats.

 • I och med att ansökan skickas in till våra Gåvor och Testamenten har sökande godkänt ovan givna förutsättningar för hantering av inlämnade personuppgifter.